قبل از فرآیندهای تصویربرداری، جراحی و تست­های بافت‌شناسی، نیاز به ترکیبی می ­باشد که در تمام این مراحل مورد بررسی قرار گیرد. این ترکیب که در واقع همان داروی مورد آزمایش می­باشد، در آزمایشگاه شیمی به‌صورتکمّی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. یک دارو یا ترکیب در مراحل پیش­ بالینی و همچنین وارد شدن به مرحله ­ی بالینی وابسته به طراحی مناسب و در نظر گرفتن همه ­ی جوانب لازم می­باشد، چه‌ بسا مولکول­هایی بتوانندبه‌عنوان حامل پایدار ایزوتوپ­ها عمل کنند اما فعالیت بیولوژیکی مناسبی نداشته باشند و از چرخه­ ی رسیدن به محصول نهایی خارج شوند. طراحی ساختار مولکول­ها و ترکیبات مختلف، سنتز ترکیبات شیمیایی گوناگون، آنالیز­هایدستگاهی اعم از طیف ­سنجی، سنجش غلظت و عناصر موجود در ترکیبات و تست­های کنترل کیفی محصول از جمله فعالیت­هایی ست که در آزمایشگاه شیمی انجام می ­گیرد. همچنین هرگونه فرآیند بررسی ساختار مواد رادیواکتیو پس از واپاشی کردن آن‌ها به حد کافی، در این آزمایشگاه صورت می­ گیرد.