گالری تصاویر

05 بهمن 1397 9 بازدید

برگزاری جلسه کمیته فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در آزمایشگاه پیش بالینی (0 عکس)

برگزاری جلسه کمیته فناوری دانشگاه در تاریخ 97.09.27 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 8 بازدید

بازدید تیم علمی تحقیقاتی شرکت پارس ایزوتوپ (0 عکس)

بازدید تیم علمی تحقیقاتی شرکت پارس ایزوتوپ در تاریخ 97.03.28 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 8 بازدید

بازدید پژوهشکده علوم دارویی علوم پزشکی تهران (0 عکس)

بازدید پژوهشکده علوم دارویی علوم پزشکی تهران در تاریخ 97.02.31 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 8 بازدید

بازدید وزیر علوم سوئیس (0 عکس)

بازدید وزیر علوم سوئیس در تاریخ 97.02.26 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 8 بازدید

اولین سمپوزیوم تازه های تصویر برداری در تحقیقات پیش بالینی (0 عکس)

اولین سمپوزیوم تازه های تصویر برداری در تحقیقات پیش بالینی در تاریخ 97.02.24

05 بهمن 1397 7 بازدید

بازدید اعضای مرکز علمی و فناوری کره جنوبی (0 عکس)

بازدید اعضای مرکز علمی و فناوری کره جنوبی در تاریخ 97.02.13 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 7 بازدید

بازدید هیئت بورد گروه فیزیک پزشکی علوم پزشکی تهران (0 عکس)

بازدید هیئت بورد گروه فیزیک پزشکی علوم پزشکی تهران در تاریخ 97.02.10 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 5 بازدید

غرفه آزمایشگاه در کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی (0 عکس)

حضور آزمایشگاه پیش بالینی در کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی

05 بهمن 1397 5 بازدید

بازدید رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه سملوایز مجارستان (0 عکس)

بازدید رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه سملوایز مجارستان در تاریخ 97.02.03 از آزمایشگاه پیش بالینی داشنگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 7 بازدید

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی (0 عکس)

برگزاری کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی در تاریخ 96.11.25