گالری تصاویر

05 بهمن 1397 58 بازدید

برگزاری جلسه کمیته فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در آزمایشگاه پیش بالینی (0 عکس)

برگزاری جلسه کمیته فناوری دانشگاه در تاریخ 97.09.27 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 60 بازدید

بازدید تیم علمی تحقیقاتی شرکت پارس ایزوتوپ (0 عکس)

بازدید تیم علمی تحقیقاتی شرکت پارس ایزوتوپ در تاریخ 97.03.28 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 60 بازدید

بازدید پژوهشکده علوم دارویی علوم پزشکی تهران (0 عکس)

بازدید پژوهشکده علوم دارویی علوم پزشکی تهران در تاریخ 97.02.31 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 46 بازدید

بازدید وزیر علوم سوئیس (0 عکس)

بازدید وزیر علوم سوئیس در تاریخ 97.02.26 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 59 بازدید

اولین سمپوزیوم تازه های تصویر برداری در تحقیقات پیش بالینی (0 عکس)

اولین سمپوزیوم تازه های تصویر برداری در تحقیقات پیش بالینی در تاریخ 97.02.24

05 بهمن 1397 37 بازدید

بازدید اعضای مرکز علمی و فناوری کره جنوبی (0 عکس)

بازدید اعضای مرکز علمی و فناوری کره جنوبی در تاریخ 97.02.13 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 38 بازدید

بازدید هیئت بورد گروه فیزیک پزشکی علوم پزشکی تهران (0 عکس)

بازدید هیئت بورد گروه فیزیک پزشکی علوم پزشکی تهران در تاریخ 97.02.10 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 44 بازدید

غرفه آزمایشگاه در کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی (0 عکس)

حضور آزمایشگاه پیش بالینی در کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی

05 بهمن 1397 42 بازدید

بازدید رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه سملوایز مجارستان (0 عکس)

بازدید رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه سملوایز مجارستان در تاریخ 97.02.03 از آزمایشگاه پیش بالینی داشنگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 50 بازدید

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی (0 عکس)

برگزاری کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی در تاریخ 96.11.25