افراد

دکتر محمد رضا آی

دکتر محمد رضا آی

استاد، دکترای فیزیک پزشکی و دکترای پرتوپزشکی

عضو تیم راه اندازی
دکتر حسین قدیری

دکتر حسین قدیری

استادیار، دکترای فیزیک پزشکی

عضو تیم راه اندازی
دکتر داود بیکی

دکتر داود بیکی

استاد، دکتری داروسازی هسته ای

عضو تیم راه اندازی
دکتر پرهام گرامی فر

دکتر پرهام گرامی فر

استادیار، دکتری مهندسی پرتوپزشکی

عضو تیم راه اندازی
دکتر مرجانه حجازی

دکتر مرجانه حجازی

دانشیار، دکتری فیزیک پزشکی

عضو تیم راه اندازی
دکتر احسان شریف

دکتر احسان شریف

استادیار، دکتری ایمونولوژی

عضو تیم راه اندازی
دکتر مهدی اخلاقی

دکتر مهدی اخلاقی

استادیار، دکتری شیمی محض

عضو تیم راه اندازی
راضیه سلگی

راضیه سلگی

كارشناسی ارشد فیزیك اتمی و مولكولی و كارشناسی ارشد فیزیك پزشكی

عضو تیم راه اندازی
رضا هاشمی شهركی

رضا هاشمی شهركی

كارشناسی ارشد فیزیك و كارشناسی ارشد فیزیك پزشكی

عضو تیم راه اندازی

علیرضا نصرتی

كارشناسی شیمی

عضو تیم راه اندازی

آزیتا طالب زاده بنکدار

کارشناسی ارشد ایمونولوژی

عضو تیم راه اندازی